Isang kautusang umuubliga sa bawat estabilisadong sabungan na magkaroon ng kasangkapang pangdepekto ng mga armas na nakakasakit o nakamamatay at paglalaan ng lugar na paglalagayan ng mga armas na ito hanggang matapos ang palaro at para sa iba pang layunin.

To download a copy, click here.