Kautusan Bilang 78-2001 

Isang Kautusang Umuubliga sa Bawat Estabilisadong Sabungan na Magkaroon ng Kasangkapang Pangdetekto ng mga Armas na Nakakasakit o Nakamamatay at Paglalaan ng Lugar na Paglalagyan ng mga Armas na Ito Hanggang Matapos ang Palaro at Para sa Iba Pang Layunin. 

To download a copy, click here.